The Law Offices of Frank Svetlik


Tumungo dito para mabasa ang salin
sa English

Flag of the Ukraine
Tumungo dito para mabasa ang salin
sa Ruso

Ikaw ba ay isang marinero at apat na buwan nang hindi mo makuha ang iyong sahod?   Ilang beses na bang inulit sa iyo ng kapitan, ahente o kinatawan ng unyon sa bawat puwertong dinadayuhan ninyo na tatanggapin mo na daw ang sahod sa susunod na puwerto, ngunit walang perang dumarating? Hindi ka pa ba binayaran ng sahod?   Ilang may-ari ng bapor na nagdadala ng banderang pang-kombenyensiya ("Flag of Convenience") o ng bapor na pangalawang rehistro ("second registry") ay naniniwala na mas murang mamahala ng bapor kung hindi binabayaran ng sahod ang mga marinero. Ito ang Estados Unidos. Hindi maaaring alisin ka sa iyong bapor sapagka't hinihingi mo ang iyong sahod. Ang opisina ng abugadong si Frank Svetlik   ay matutulungan ka.   Mga marinerong hindi makakuha ng sahod sa higit na apat na buwan ay dapat kaagad sumangguni sa opisina ni Frank Svetlik. Ang ating layon ay makuha ang iyong pera bago umalis ang bapor sa puwerto ng Estados Unidos at bago mo iwanan ang bapor.   Ito ang mga bagay na kailangang hingin ng ITF sa ngalan mo.   Kung anuman sa mga ito ay nangyari sa iyo, tumawag kaagad sa opisina ni Frank Svetlik. Maaari niyang tulungan ang mga marinerong makuha ang sahod na nauukol sa kanila.  Isang kasapi sa Kapisanan ng Batas Pandagat ng Estados Unidos (MLA), si Frank Svetlik ay may malaking karanasan sa pagbawi ng di-bayad na sahod ng mga marinero.

 

The Houston Ship Channel is just one of the places Frank Svetlik Law Offices can help you. Si Frank Svetlik ay gayak na magbiyahe sa ilang puwerto sa Estados Unidos para matulungan ang mga marinerong makuha ang kanilang sahod.   Kung ikaw ay isang marinero at tutungo ka sa isang puwerto sa Estado Unidos, tumawag sa opisina ni Frank Svetlik at sabihin kung saang puwerto ka tutungo at kailan ka darating.  Kung gusto mong matulungan kang bawiin ang iyong sahod sa anumang puwerto ng Estados Unidos, tawagan at kausapin mo si Frank Svetlik.

 

A ship traveling the intercoastal waterways.Mga marinerong nasa puwerto ng Estados Unidos ay hindi na dapat mag-alahaning kumuha ng tulong upong mabawi ang di-bayad na sahod.   Ang mga mandaragat ay may mga karapatan na nagtatanggol sa kanila sa ganitong situasyon. Ito ang mga uri ng bagay na dapat hingiin ng iyong unyon sa ngalan mo.
  • Hindi mabablaklist ang mga mandaragat. Wala kang mararanasang sagabal sa susunod na trabaho

  • Babayaran ka ng kaliwaan ("cash") sa bapor bago ka umalis ng Estados Unidos. Puwerto kung saan pinigil umalis ang bapor dahil sa hindi pagbayad ng sahod.

  • Ang isang mandaragat ay maaaring bumalik sa pinanggalingang bayan at maaaring umuwi bago umalis ang bapor sa Estados Unidos. Puwerto Ang bapor at ang mga panig na magbabayad ng bayad-pinsala ang siyang gagastos upang mapauwi ang mandaragat sa kanyang bayan.

  • Walang salungat na bagay ang itatala ukol sa marinero.

  • Ang lahat na nagtapos ng kanilang kontrato ay bibigyan ng isang katibayan ng paglilingkod.

  • Walang kilos na ihahain upang mabawi o makuha ang perang binayad sa mga marinero o sa kanilang abugado.

* Hindi pinatibayan ng Texas Board of Legal Specialization

The Law Offices of Frank Svetlik
9183 Katy Freeway
Houston, Texas  77024
(713) 840-8888

email: info@svetlik.com

Ang webpage na ito ay ginawa ng Directory One